Video competition committee

  • Edith Elkind (Chair)
  • Kobi Gal
  • Maria Gini
  • Maria Slavkovik
  • Pingzhong Tang

Overall winner

A Gamified Assessment Platform for Predicting the Risk of Dementia +Parkinson’s disease (DPD) Co-Morbidity

Authors: Zhiwei Zeng (NTU), Hongchao Jiang (NTU), Yanci Zhang (Shandong), Zhiqi Shen (NTU), Jun Ji (NTU), Martin J. Mckeown (UBC), Jing Jih Chin (NTU), Cyril Leung (NTU&UBC), Chunyan Miao (NTU)

Best industrial video

Deepblue Self-Driving Road Sweeper

Authors: Zhipeng Luo, Silun Ng (DeepBlue Technology Co. Ltd)

Popular vote

AI-Powered Assistant for Behavior Management

Authors: Penghe Chen, Qi Xu, Jiefei Liu, Yan Peng, Qinggang Meng, Yu Lu (Beijing Normal University)